...
Praha KLÁNOVICE

Rozsáhlé opravy mateřské školy - díl čtvrtý

Rozsáhlé opravy mateřské školy - díl čtvrtý

Od září 2021 přináší Zpravodaj informace k závažným vadám, které vznikly při stavbě přístavby mateřské školy v roce 2017.

Vady byly shledány jako velmi problematické a jejich náprava bude velmi drahá.

Níže zveřejňujeme vyjádření Ing. Milana Chrousta, stavebního technika úřadu a posudek soudního znalce Ing. Michala Roubíčka.

Vážení čtenáři, dovolte mi stručné vysvětlení k mým článkům o přístavbě mateřské školy v Klánovickém zpravodaji 9 a 11/2021.

K situaci „přístavby mateřské školy“ jsem se vyjádřil jako člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále ČKAIT), což je mojí povinností. Nesleduji žádné politické cíle, ale sleduji cíle pouze technické, a to i bezpečnost staveb při jejich provozu.

Mít technický dozor investora (dále TDI) je ze zákona povinnost na státní zakázce vyššího rozsahu. Technický dozor staveb (dále TDS) je pracovník úřadu, jenž vykonává po odborné stránce kontrolní činnost nad TDI a nad stavbou, včetně prováděné fakturace za výkon TDI a dodavatele. Svým podpisem stvrzuje správnost fakturace – rozpisu prací a zároveň konzultuje technické problémy a jejich řešení s investorem. V našem případě byl dle smlouvy o dílo dozorem stavby (TDS) za městskou část pan Lukeš, ale dle dostupné dokumentace nikdy funkci nevykonával. Nikdo nebyl smluvně jmenován místo něj.

 

Odpovědnost TDI a zhotovitele si může každý načíst z Občanského zákoníku § 2630, odstavec 1, písmeno a, b, c, především písmeno c, kde se praví: „prokáže-li dozor, že vadu nezpůsobilo jeho selhání, je odpovědný ten, kdo provedl příkaz a vydal jej příkazci, to jest TDI.

 

A. Od předání stavby zatéká do střechy střešním pláštěm kolem výlezu na stavbu tak, že dešťová voda teče do rozvodů elektro a vytéká osvětlením v kuchyňce. Nehledě na plesnivé a shnilé dřevěné obložení výlezu na střechu, které není dle požární bezpečnosti. Chybí štítek požární ochrany na výrobku.

B. Střešní konstrukce nad místností, kde si hrají a odpočívají děti, se houpá při jakémkoli pohybu servisního technika, opraváře, či údržbáře. Navíc u ní chybí bezpečnostní dešťový přepad, který je přikázaný normou. Kdo odsouhlasil změnu v projektu střešní konstrukce?

C. Plíseň a vlhkost je na zdech ve třech místnostech v přízemí, ve skladu hraček pro děti, v garáži a v kotelně. To je vada bránící užívání stavby.

 

Jsem si vědom toho, že stavební a bezpečnostní problematika je velmi složitá, zejména pro čtenáře – laiky. Proto doporučuji všem, kdo mají o tento odborný problém zájem, aby navštívili webové stránky úřadu, kde vše zveřejňujeme.

Ing. Milan Chroust, autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru pozemní stavby

 

Úřad městské části Praha‑Klánovice si ve věci zjištěných vad přístavby mateřské školky (dále MŠ) vyžádal posudek soudního znalce Ing. Michala Roubíčka, týkající se „odborného náhledu na reklamované vady a postupy stran vedení a kontroly stavby“. Prohlídky znalce při místním šetření dne 6. prosince 2021 se účastnil Ing. Milan Chroust a ředitelka MŠ. S ohledem na plný provoz zařízení MŠ byla vizuálně zkontrolována střecha, přístavba vedle garáže, sklady hraček a WC. Posudek je pak datován 12. ledna 2022.

 

Z posudku uvádíme:

Střecha – výlezem na střešní plášť konstatuji:

 •  že neodpovídá projektem navrženému řešení „zelené střechy“, kdy přítomné jsou jen zbytkynáletových rostlin
 •  chybí bezpečnostní přepad pro odvod srážkové vody pro případ ucpání střešní vpusti
 •  na výlezu jsou na dřevěné konstrukci známky po dlouhodobém zatékání
 •  na výlezovém schodišti a jeho nosné konstrukci jsem nenalezl žádný předepsaný štítek s vyznačením požární odolnosti této konstrukce, výrobce, atestu
 • osvětlovací tělesa v kuchyňce vedle výlezového schodiště na střechu nesou zřetelné známky po zatečení (údajně právě zatečením vylézacím otvorem – nelze zpětně ověřit).

 

Sklad hraček a přilehlé místnosti v 1. NP za garáží:

 • na zdech, kde není keramický obklad, se projevuje zvýšená vlhkost, dle průběhu odspodu se jedná o zemní vlhkost.

 

K jednotlivým vadám (zkráceno):

 •  Reklamaci „zelené střechy“, chybějících bezpečnostních přepadů, osazení a utěsnění výlezáku, zatékání do stropu a elektroinstalace, chybějícího označení nebo typu schodiště pro požárně bezpečnostní řešení (PBŘ), považuji vůči dodavatelské firmě ACG­‑Real s.r.o. za oprávněnou.
 •  Otázkou pro podrobné zkoumání je soulad mezi schválenou projektovou dokumentací (dále PD) a skutečným provedením, případně kdo dal pokyn a odsouhlasil změny, jak se tyto projevily technicky, finančně atd.
 •  Zatečením do stropů, dle poškození dřevní hmoty prostupu na střechu a kotvení schodiště (nelze považovat za krátkodobý jev), mohlo dojít ke znehodnocení tepelné izolace a současně i k dobrým podmínkám pro napadení dřevní hmoty nosných dřevěných prvků stropní konstrukce dřevokazným hmyzem a houbami, což z dlouhodobého horizontu může mít vliv na statiku střešní konstrukce (zkráceno).
 •  Vznik zdraví škodlivých plísní, jež se objevily vlivem vlhkosti po zatečení nebo ztrátou izolačních vlastností stropu (zkráceno), do prostor MŠ (zkráceno) rozhodně nepatří a je třeba tyto okamžitě řešit (zkráceno).
 •  Revizní technik elektro musí ověřit bezpečný provoz osvětlovacích těles po zatečení, pokud tak již nebylo učiněno.
 •  Zemní vlhkost zdiva přístavby za garáží je vadou. Dle dostupných informací počítala PD s řešením původní zdivo vybourat a nové řádně izolovat. Což se na příkaz investora změnilo a byl dán pokyn původní zdivo ponechat, přestože dodavatel stavby na možná rizika upozornil.

Zde považuji za zásadní chybu odpovědného zástupce investora, jenž takový neodborný pokyn vydá. Na dodavateli nelze vadu uplatňovat a její odstranění je vždy komplikované technicky i finančně a nemusí ani být 100 % funkční.

 •  Za podstatné pochybení ze strany investora považuji, že technický dozor investora (TDI) neplnil svou úlohu, pokud vůbec taková osoba existovala. Stejně tak je nejasná úloha autorského dozoru generálního projektanta (GP).
 •  Pochybením investora bylo, že se k odborným otázkám v průběhu stavby vyjadřovaly osoby, které asi neměly stavební vzdělání. Předávací protokol byl potvrzen dodavateli ACG­‑Real s.r.o. bez závad (kým? TDI ?), respektive vytčené závady nebyly beze zbytku odstraněny.
 •  Městskou částí bylo vystaveno „Osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací“, na kterém chybí datum vystavení i jméno, kdo se pod takové potvrzení podepsal (podpis je nečitelný). To je také minimálně na hraně. Tím spíše, že odborně a v požadované kvalitě to, s ohledem na vzniklé problémy, asi nebylo. Termín plnění měl být 30. června 2017 dle smlouvy o dílo, skutečnost je datum 16. října 2017 na předávacím protokolu, tj. 3,5 měsíce skluz.
 • Smluvní pokuta cca 2 350 000 korun (tj. 108 dnů x 21 760 korun denně za každý den neplnění termínu dle smlouvy – zkráceno) byla uplatněna?
 • Smluvní pokuta za neodstraněné vady a nedodělky byla uplatněna?

 

Originál posudku Ing. Michala Roubíčka, autorizovaného inženýra pro pozemní stavby a zkoušení a diagnostiku staveb, soudního znalce – ceny a odhady nemovitostí, a další dokumenty k tomuto tématu jsou zveřejněny v Aktualitách na webu městské části: Přístavba Mateřské školy Klánovice 2017.

 

Informace z úřadu městské části Praha-Klánovice

připravila Zita Kazdová

Datum vložení: 28. 1. 2022 11:07
Datum poslední aktualizace: 31. 1. 2022 11:20
Autor: Ing. Alena Kolovrátková

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7
2
8
9 10 11 12 13 14 15
1
16 17 18 19 20 21
1
22
23 24 25 26 27 28
1
29
30 31
1
1 2 3 4 5

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:96
TÝDEN:0
CELKEM:1462423

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

 • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
 • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
 • ID datové schránky: 2u4aks8
 • IČO: 00240281
 • Úřední hodiny: 
  PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
  ST  8:00 - 12:00   14:00 - 18:00

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.