...
Praha KLÁNOVICE

REKAPITULACE VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2018 – 2022 V KLÁNOVICÍCH

REKAPITULACE VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2018 – 2022 V KLÁNOVICÍCH 1

v práci Rady městské části Praha-Klánovice.

Po dvou kovidových letech vzplála válka pár set kilometrů od nás. Nic z toho není za námi a následky a souvislosti budeme muset zakomponovat do vlastních životů i do rozhodování na úrovni městské části, města i celé země.

Na konci tohoto složitého volebního období vám nyní dáváme k dispozici stručný přehled naší práce pro Klánovice.

 

S čím jsme začínali

Jedním z prvních úkolů byla rekonstrukce objektu kadeřnictví ve vlastnictví naší městské části, který byl ve velmi špatném stavu. Podařilo se a výsledkem je moderní a funkční místo.

Dalším „zděděným“ problémem byla rekonstrukce komunikace K Rukavičkárně. Projekt ohrožoval existenci prakticky celé aleje, jejíž podstatná část měla být vykácena. To jsme razantně odmítli. Zadali jsme studii na zasakování dešťových vod, jejíž součástí je také návrh řešení, jak tuto komunikaci rekonstruovat, zachovat co nejvíce stromů, vytvořit pro ně podmínky, aby se jim dařilo a využít jiné materiály než asfalt či dlažbu na chodník pro pěší. Získali jsme významnou dotaci a lípy jsme odborně dendrologicky ošetřili.

A to nejenom v této ulici, ale i v Podlibské, Dobřenické a na celé Slavětínské. Obnovili jsme také nejstarší alej v Aranžérské, stromy v Bydžovské a třešňovou alej V Pátém.

Minulé vedení zadalo projekt na multifunkční hřiště v hodnotě přesahující 20 mil. koruna s lokalizací na pozemku Kavris. Na jeho výstavbu zanechalo dotaci ve výši jen 4,34 mil. korun a žádné stavební povolení. Po zvážení všech souvisejících problémů, které bránily tomu, aby hřiště bylo dostavěno do konce roku, což byla podmínka dotace, se nám podařilo dotaci zachránit a za ni vybudovat menší multifunkční hřiště v areálu FK Klánovice. Zde je zajištěna i údržba, je výrazně snížené riziko vandalizmu a hřiště úspěšně funguje.

 

Zóny? Zóny.

Další dlouhodobě neřešenou bolestí je řešení parkování u železniční zastávky Praha-Klánovice. Seznámili jsme se s koncepční strategií Magistrátu hl. m. Prahy (dále MHMP), absolvovali jsme mnoho konzultací s odborníky a ověřili jsme si, že jediným řešením, jak zlepšit možnosti nejen parkování, ale i kvality života občanů v přilehlé oblasti, je projekt zón placeného stání. Přestože jsme o tomto systému mnohokrát informovali a proběhla veřejná debata s projektantem i investorem, stále kolem zón panuje mnoho mýtů a nepravd. Podrobně na webu MČ a ve Zpravodajích, naposledy v KZ 5/2022 na str. 3-4.

 

Opravy komunikací

S dopravní situací souvisí i opravy komunikací, které realizuje naše MČ a rozsáhlejší rekonstrukce řídí a platí přímo MHMP. Rekonstrukce Blešnovské, Sendražické a Lovčické měly v době, kdy jsme nastoupili, velké potíže, táhnoucí se z minulosti. Zastaralý projekt a spory zhotovitele s investorem (MHMP) vedly k tomu, že na rok byla stavba uzavřena. Až po dlouhých jednáních se nakonec podařilo stavbu dokončit. K již vydanému stavebnímu povolení se ale předělával projekt a znovu se několikrát soutěžil zhotovitel. Dnes práce pokračují v ulici Krovova, Kunčická a Voňkova

Díky mimořádné dotaci z MHMP jsme opravili povrch ve Smidarské, Malé Smidarské a Voňkově a realizovali jsme odvodnění v části ulice Rodovské.

Z našeho rozpočtu provádíme především drobné opravy výtluků. Ale podařilo se nám opravit i otočku autobusu na Nepasickém náměstí, část ulice Slatinské, Šlechtitelskou a krajnice V Rukavičkárně. Do konce září bude opravena i část Sendražické a Rodovské. Upravili jsme parkovací pás podél komunikace U Trativodu.

Díky dalším dotacím jsme realizovali rozsáhlou opravu tzv. „vojenské cesty“ a opravujeme cyklotrasu Nové Dvory – Šestajovice. Je připraven i projekt na cyklotrasu Nové Dvory – Běchovice.

 

A ještě doprava

Doprava se jako červená nit vine velkou částí práce a starostí každé radnice. Nám se podařilo zavést autobusové spoje do Jiren, což ulevilo zejména lidem, dopravujícím se do zdravotního střediska. Zprovoznili jsme výjezd z parkoviště u haly do ulice Medinská. Máme projekty na dva páry bezbariérových autobusových zastávek a na zjednodušení dopravního značení. Projekt zvelebení veřejného prostoru a dopravní křižovatky před nádražím zpracovává architekt.

V roce 2019 jsme prověřili možnost vybudování kruhového objezdu na Slavětínské při vjezdu do Klánovic od Újezda nad Lesy, s cílem zvýšit bezpečnost této exponované křižovatky. Vyjádření všech rozhodujících subjektů (Policie ČR, ROPID, Dopravní podnik a Magistrát hl. m. Prahy) byla zamítavá. Pro vytvoření tohoto typu křižovatky zde nejsou zákonem dané podmínky.

Ve spolupráci s MHMP probíhají namátkové kontroly průjezdu nákladních vozidel Klánovicemi. Odstraněním dodatkové tabulky „mimo zásobování“ jsme dosáhli zákazu vjezdu vozidel nad 6 tun.

Most přes koleje, jedinou silniční spojnici s Újezdem nad Lesy, jsme nechali odborně zkontrolovat a opravit a byl stanoven harmonogram kompletní rekonstrukce.

Dosáhli jsme toho, co se zdálo již nemožné: pozastavení záměru na dálniční přivaděča Klánovická spojka. Projekt je nyní podmíněn komplexním dopravním řešením v celé naší lokalitě. To konkrétně znamená, že spojka v nejbližších letech nebude a až případně vznikne, bude sloužit jako obslužná cesta pro obyvatele Klánovic a Šestajovic, nikoli pro celou spádovou oblast, jak by se bývalo stalo podle původního záměru.

 

Školní budovy

V šatnách budovy základní školy Smržovská 1 několik let rostly velmi nebezpečné plísně. Nalezli jsme způsob účinné sanace, plísně byly odstraněny a odvlhčení pomůže i předláždění vnitrobloku se sklonem od budovy. Opakované kontroly znalců nový výskyt nebezpečných plísní neprokázaly. Ve Smržovské 1 jsme dále vyměnili dvoje nevhodné protipožární dveře včetně zárubní a opravili jsme sociální zařízení

Hale starosty Hanzala jsme opravili střechu, do které zatékalo kvůli netěsnosti a byla v havarijním stavu. Rovněž bylo opraveno a upraveno zábradlí u hlavního schodiště, včetně ochranného pletiva.

mateřské škole byly opraveny a zrekonstruovány záchody pro děti, byla provedena rozsáhlá rekonstrukce špatné nebo neexistující izolace, kuchyní, fasád a technických zařízení ve starších objektech MŠ.

Spoustu času jsme věnovali vleklým a závažnýma reklamacím nové přístavby MŠ, kde odborné posudky odhalily vážné nedostatky. Vše je teď v rukou Policie ČR, která prošetřuje, kdo byl zodpovědný za špatně provedené práce. Informace najdete na webu MČ a ve Zpravodajích, naposledy v KZ 1-2 na str. 8-9.

 

Péče o majetek MČ

Rekonstrukcí prostoru nad restaurací Beseda se nám podařilo vytvořit další byt a zateplili jsme a opravili střechu nad všemi byty nad restaurací. Opravili jsme další byty ve správě městské části v budově ZŠ i v objektu Slavětínská 173. I v tomto domě byla plíseň na stěnách a s její likvidací souvisely i rozsáhlé práce na celkovém odvodnění objektu. Vyměnili jsme zde i provozně nebezpečné kotle.

Staré kotle za úspornější jsme vyměnili i v dalších objektech MČ (např. i v klubovně seniorů), v budově úřadu jsme instalovali tepelné čerpadlo a fotovoltaiku z magistrátní dotace. K úsporným opatřením patří i výměna všech žárovek za LEDky.

Pracovníkům údržby jsme rozšířili vozový park: byl zakoupen elektromobil pro svoz odpadu a nakladač KRAMER. Těší nás, že Klánovice jsou vnímány jako čistá, velmi dobře udržovaná část Prahy.

Podařilo se nám radikálně upravit a výrazně snížit původní náklady u zděděného projektu na rekonstrukci zázemí pro Fotbalový klub Klánovice a také na ni konečně získat i potřebné finance z magistrátu. Zázemí klubu bude mít nyní modernější a výrazně úspornější provoz, než bylo navrženo v původním projektu.

 

Transparentně o bytové výstavbě

Velkou péči věnujeme veřejnému prostoru a celkovému charakteru Klánovic. Ačkoli jsou zákonné možnosti městské části velmi omezené, využíváme je všechny, aby nová výstavba neničila ráz Klánovic. Všechny žádosti o bytovou výstavbu projednáváme na veřejných jednáních, ze kterých jsou pořizovány videozáznamy, které jsou kdykoli ke zhlédnutí.

 

Změny na úřadě

V roce 2020 nastoupil na základě výběrového řízení nový tajemník úřadu a došlo i k obměně několika zaměstnanců. Současní zaměstnanci jsou lidé spolehliví, erudovaní a pracovití, se zájmem o činnost úřadu a službu veřejnosti, což se prokázalo například v době koronavirové pandemie, kdy se úřad osvědčil na výbornou. Máme konečně řádně zaevidován náš majetek a vzorný pořádek v archivu.

Porotou oceněné webové stránky a magistrátní kontrolou konstatované bezchybné hospodaření jsou výbornou vizitkou pro náš úřad.

 

Naši hasiči a Dům IZS

Naši hasiči prožili jedno z nejefektivnějších období, především v obnově vozového parku. Díky dotaci z magistrátu a spolupráci MČ mají naši hasiči od roku 2021 novou CAS 20 na podvozku Tatra Terra v hodnotě 7 mil. korun. Další magistrátní dotace ve výši 8 mil. korun přinesla velkokapacitní cisternu s náplní 8,5 m³ vody. Vzhledem k nutnosti garážování nové cisterny v zatepleném prostoru a s ohledem na prodloužení zahájení stavby  IZS, se musela prodloužit životnost stávající hasičské zbrojnice. I finance na úpravu zbrojnice byly získány cílenou dotací z magistrátu. Navíc hlavní město Praha v součinnosti s naší městskou částí pokračuje v procesu, který vede k získání stavebního povolení pro výstavbu nové stanice Integrovaného záchranného systém (IZS).

Jako projev solidarity Břeclavsku a Hodonínsku, zasažených tornádem v roce 2021, naši hasiči spolu s vedením MČ zorganizovali sbírku na zakoupení motorových
pil a dalšího materiálu, který osobně předali tamnímu vedení krizového štábu.

 

Trhy

S provozovatelkami farmářských trhů v Klánovicích, které trhy dlouhodobě pořádaly na místě, na které neexistovala žádná nájemní smlouva, jsme se pokusili najít dohodu. Bohužel k dohodě nedošlo a provozovatelky přemístily trh do Šestajovic.

 

KC Beseda

V kovidovém roce 2020 se dosavadní nájemkyně Kulturního centra Nová Beseda rozhodly po devíti letech ukončit svou činnost. Novým nájemcem se stala společnost Živá Beseda, která vnesla do tradičního kulturního centra svěží vítr a novou energii. Spolupráce s městskou částí je výborná a návštěvníci zde najdou bohatý program a vyhledávané kulturní zázemí. 

 

Klánovický zpravodaj

Na základě výběrového řízení v roce 2019 došlo ke změně šéfredaktora Klánovického zpravodaje (dále KZ). KZ si postupně vytvořil přehledný servis informací a profesionální grafický systém. Zpravodaj sledují jak obyvatelé Klánovic, kterým je přednostně určen, tak čtenáři ze sousedních obcí, protože přináší i důležité a nadčasové informace, které se týkají celého regionu. Od čísla 9/2019 může každý zastupitel v každém čísle KZ publikovat svůj názor v Hydeparku. Dříve byla tato možnost značně omezena.

 

Kovid a očkování

Obrovským zásahem do práce rady MČ i úřadu byla reakce státu v roce 2020 na pandemii SARS-CoV-2 (Covid 19). Celkové omezení života lidí, včetně různých stupňů izolace, nemožnostia pracovat a nemožnosti chodit do školy bylo do té doby nemyslitelné. Reagovali jsme maximální pomocí občanům, kterou může městská část poskytnout. Odpustili jsme nájmy v obecních prostorách, zajistili jsme roušky a dezinfekci s distribucí pro seniory. Přispěli jsme na zakoupení devíti laptopů žákům ze sociálně slabších vrstev, přispívali jsme na obědy spoluobčanům 70+ včetně zajištění rozvozu a občanům 65+ poskytujeme stále bezplatně kontejnery na zahradní odpad. Po celou dobu jsme byli k dispozici nejen občanům, ale i podnikatelům na pomoc v této těžké době.

Pokračování pandemie Covid 19 v roce 2021 bylo ve znamení očkování, na což jsme okamžitě zareagovali. Nejprve jsme sehnali vakcíny pro seniory 80+.  Následně jsme jako jedni z prvních v republice vytvořili očkovací centrum přímo v Klánovicích, v Hale starosty Hanzala. Zajistili jsme tak možnost očkování pro obyvatele Klánovic přímo v místě bydliště a pomoc jsme nabídli i zájemcům ze sousedních obcí. Zvládli jsme bezpečnou organizaci s minimem kontaktů mezi občany a nepřipustili jsme žádné diskriminační opatření vůči těm, kteří se rozhodli neočkovat.

 

Je to málo?

Zvládli jsme ovšem i další desítky drobnějších i větších prací. Mnohé jsou pro občany neviditelné, ale nanejvýš potřebné, mnohé jsou naopak velmi populární. Máme nový bankomat, měřič kvality ovzdušíinformační tabuli na nádraží. Zavedli jsme službu CityVizor umožňující kontrolu transparentnosti hospodaření. Zařídili jsme dohodu s firmou CETIN a v Klánovicích se začne rozšiřovat internet po optickém kabelu do každého domu. Firma přednostně využije „volné dutinky“ v kabelech vysokého a nízkého napětí, do kterých se zafukuje optické vlákno. Nově rekonstruované ulice už takové kabely mají, také elektrické kapličky mají oddělení elektrického a optického kabelu už zabudováno.

Vypořádáváme se s letitými kostlivci ve skříni: přidělení orientačních čísel, rekonstrukce malých technických staveb v ulicích, vyčištění košů uličních vpustí, sjednocování pokládky inženýrských sítí a kabelů při jednom rozkopání ulice. Podařilo se nám odsvěřit nákladné osvětlení v centru Klánovic.

Podpořili jsme systematickou a odborně garantovanou péči o zeleň, včetně kvetoucích záhonůa na podporu biologické rozmanitosti. Spolu s donátorem jsme pořídili dvě nová lesní hřiště. Mnohým kulturním a společenským akcím je městská část spoluorganizátorem: koncert Hradní stráže, Čarodějnice, Masopust, Street Food festival, Hurá na prázdniny, Čestná občanství...

 

Poděkování za Pomoc celé komunity

Invaze na Ukrajinu ovlivnila i naši komunitu a zvedla ohromnou vlnu solidarity. Stranou nezůstalo ani vedení Klánovic. Byli jsme schopni v našich podmínkách a s pomocí darů občanů nabídnout a vybavit přechodné ubytování pro 6 žen a 15 dětí. Společně se skvělými  dobrovolníky jsme zřídili školu pro ukrajinské děti, která se rychlostí, s jakou vznikla a svojí kvalitou stala vyhledávanou pomocí pro mnohé rodiny uprchlíků. Všem mnohokrát děkujeme!  Své práci pro Klánovice jsme odevzdali maximum. O tom, co právě děláme nebo připravujeme, informujeme v každém čísle Klánovického zpravodaje, na webových stránkách a na facebooku městské části, též prostřednictvím mobilního rozhlasu Munipolis.

Nabídli jsme vám možnost zapojit se do rozhodování o některých důležitých projektech. Díky vašim připomínkám se projekty zlepšily nebo zpřesnily.

Zahájili jsme řadu dalších projektů, které jsou nyní rozpracované nebo připravené, protože to, co je důležité, neohraničujeme čtyřmi lety volebního období. V započaté práci je nutné nyní pokračovat. Bude nám velkou ctí, pokud se na této práci budeme moci i nadále podílet.

 

S úctou radní Ing. Michal Gabriel, Bc. Pavel Jaroš a Ing. Petr Soukup, místostarosta MUDr. Jiří Bek a starostka Mgr. Zorka Starčevičová

 

 

 

 

Datum vložení: 2. 9. 2022 12:20
Datum poslední aktualizace: 5. 9. 2022 12:15
Autor: Ing. Alena Kolovrátková

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:280
TÝDEN:2536
CELKEM:1599139

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

  • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
  • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
  • ID datové schránky: 2u4aks8
  • IČO: 00240281
  • Úřední hodiny: 
    PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
    ST  8:00 - 12:00   14:00 - 18:00

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.