...
Praha KLÁNOVICE

Studie opatření pro zadržování a využití vody z dešťových srážek na území Klánovic

Studie opatření pro zadržování a využití vody z dešťových srážek na území Klánovic

.

Aktuálně k 7. 6. 2021:

POZVÁNKA NA ONLINE SCHŮZKU K PŘEDSTAVENÍ ZÁVĚRŮ A DOPORUČENÍ
STUDIE „DEŠŤOVÝCH VOD“ NA ÚZEMÍ KLÁNOVIC

Společnost TIMAO s.r.o. ve spolupráci s MČ Praha-Klánovice si dovoluje pozvat obyvatele Klánovic na veřejnou ONLINE schůzku k návrhové části „Studie opatření pro zadržování a využití vody z dešťových srážek na území MČ Praha-Klánovice“, která proběhne ve čtvrtek

17. 6. 2021 od 17:30 formou videokonference

na platformě JITSI:
https://meet.jit.si/StudieMZIKl%C3%A1novice-n%C3%A1vrhov%C3%A1%C4%8D%C3%A1st

Prosíme, připojte se s vypnutým mikrofonem i kamerou, abychom aplikaci nezatěžovali a předešli technickým problémům.


Schůzka navazuje na online představení a projednání Analytické části studie, které proběhlo
2. 11. 2020.
Stejnou formou nyní budou představeny rámcové návrhy opatření pro zlepšení situace hospodaření se srážkovými vodami (HDV) a městské zeleně. Budou představeny a komentovány navrhované úpravy v uličních prostorách, které pomohou minimalizovat či odstranit stávající problémy z hlediska odvodnění místních komunikací, podpoří růst a ochranu stromů a zvýší uživatelský komfort a bezpečnost. Dále budou prezentovány doporučené návrhy HDV pro objekty ve správě městské části.

Návrhy a doporučení byly provedeny v širších souvislostech plánovaných investic na území MČ.
Na jejich základě byla navržena rámcová prioritizace a etapizace, která bude také představena.

Po skončení prezentace budou členové pracovní skupiny (vodní hospodářství, krajinná architektura, dopravní stavby, urbanismus a městské inženýrství) připraveni k zodpovězení případných dotazů a k diskuzi.
Průběh schůzky bude nahráván a záznam bude následně zveřejněn na webových stránkách.

V případě organizačních dotazů se můžete obrátit na společnost TIMAO s.r.o.,
paní Martinu Paldusovou, (tel. 734 844 006, e-mail: paldusova@timao.cz).

 


MČ Praha-Klánovice si v současné době nechává zpracovat společností TIMAO s.r.o.
 „Studii opatření pro zadržování a využití vody z dešťových srážek
na území MČ Praha-Klánovice“
, která má být dokončena v červnu 2021.
Na zhotovení studie MČ získala finanční prostředky od MHMP z dotačního programu řešícího přispůsobování se klimatickým změnám.

 • Cílem studie je navrhnout koncepční dokumentkterý bude MČ usnadňovat rozhodování při plánování, přípravě, realizaci a následné údržbě opatření hospodaření s dešťovou vodou a s ní související modré a zelené infrastruktury.
 • Studie má také za úkol zmapování stávajícího stavu jak z hlediska problémů způsobovaných srážkovými vodami, tak i z hlediska možností využívání srážkové vody pro závlahu městské zeleně.
 • Studie se zabývá srážkovými vodami na území Klánovic, jak z hlediska období sucha (usychání vegetace), tak z hlediska extrémních intenzit srážek (zatápění ulic).


Již během online prezentace byly zmíněny pozitivní i negativní příklady ulic v naší MČ z hlediska hospodaření s vodou, mluvilo se o možnostech jejich úprav, o vsakování včetně možných vsakovacích průlehů, o péči o stávající stromy v intravilánu MČ a jejich dalších výsadeb. 


Rádi bychom od vás také získali další informace:

 • Víte o dalších problémech způsobovaných srážkovou vodou v ulicích Klánovic?
  (například nátok vody na soukromý pozemek...)
 • Jak jste spokojeni se stavem zeleně?
  (na veřejných i soukromých pozemcích...)
 • Je v ulicích dostatečný prostor a komfort pro pěší?
 • Cítíte nebezpečí z hlediska silničního provozu?
  (chodníky ve špatném stavu či úplně chybějící..,
  nedostatečně široké pro průjezd s kočárkem...)
 • Jak jste spokojeni s umístěním zastávek MHD?
 • Máte další připomínky a podněty k veřejmu prostoru v Klánovicích?

Své postřehy a odpovědi můžete zasílat emailem na společnost TIMAO s.r.o.:
kontakt: M. Paldusová, e-mail: paldusova@timao.cz
nebo
na Úřad MČ Praha-Klánovice:
kontakt: M. Jandová, e-mail: jandova@praha-klanovice.cz.


Budeme rádi za vaše postřehy, zkušenosti a náměty
týkající se dešťové vody, zeleně, veřejného prostoru a 
bezpečnosti chodců v Klánovicích.


Děkujeme za spolupráci.

Datum vložení: 7. 6. 2021 17:00
Datum poslední aktualizace: 7. 6. 2021 17:30
Autor: M. Jandová

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.