...
Praha KLÁNOVICE

Studie opatření pro zadržování a využití vody z dešťových srážek na území Klánovic

Studie opatření pro zadržování a využití vody z dešťových srážek na území Klánovic

.

 

MČ Praha-Klánovice si nechala v průběhu roku 2020 a 2021 zpracovat společností TIMAO s.r.o.
 „Studii opatření pro zadržování a využití vody z dešťových srážek na území MČ Praha-Klánovice“.
Na zhotovení studie MČ získala finanční prostředky od MHMP z dotačního programu řešícího přispůsobování se klimatickým změnám. Vlasní vypracování studie trvalo 10 měsíců.

 • Cílem studie bylo navrhnout koncepční dokument, který bude MČ usnadňovat rozhodování při plánování, přípravě, realizaci a následné údržbě opatření hospodaření s dešťovou vodou a s ní související modré a zelené infrastruktury.
 • Studie měla také za úkol zmapování stávajícího stavu jak z hlediska problémů způsobovaných srážkovými vodami, tak i z hlediska možností využívání srážkové vody pro závlahu městské zeleně. Studie se zabývá srážkovými vodami na území Klánovic, jak z hlediska období sucha (usychání vegetace), tak z hlediska extrémních intenzit srážek (zatápění ulic).
   
 • Studie a její závěry byly schváleny na 18. schůzi Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice konané dne 9. 9. 2021 usnesením č. 201/2021. Zastupitelé vzali na vědomí proces zpracování a výslednou podobu studie, snahy pražského magistrátu o adaptaci města na klimatickou změnu. Dále schválili závěry studie a uložili radním a tajemníkovi postupovat podle závěrů uvedené studie při přípravě strategických dokumentů MČ i konkrétních dílčích projektů a zapojovat požadavky vzešlé ze Studie opatření pro zadržování a využití vody z dešťových srážek na území MČ Praha-Klánovice do stanovisek ke strategickým dokumentům a projektům Prahy a Středočeského kraje a ke stavebním záměrům na území MČ Praha-Klánovice.
   


Závěry a doporučení vyplývající ze studie byly prezentovány veřejnosti
17. 6. 2021 prostřednictvím online konference.

Online schůzka navázala na předešlé představení a projednání Analytické části studie, které proběhlo 2. 11. 2020.

Byly představeny a komentovány:

 • rámcové návrhy opatření pro zlepšení situace hospodaření se srážkovými vodami (HDV) a městské zeleně. 
 • navrhované úpravy v uličních prostorách, které pomohou minimalizovat či odstranit stávající problémy z hlediska odvodnění místních komunikací, podpoří růst a ochranu stromů a zvýší uživatelský komfort a bezpečnost.
 • doporučené návrhy HDV (hospodaření s dešťovou vodou)pro objekty ve správě městské části.
 • návrhy a doporučení byly provedeny v širších souvislostech plánovaných investic na území MČ, na jejich základě byla navržena rámcová prioritizace a etapizace, která byla také představena.

Průběh schůzky byl nahráván a záznam prezentace je zde ke shlédnutí:


Veřejnosti byly průběžné výstupy studie představeny již 2. 11. 2020 v rámci online prezentace
zpracovatelem studie společností TIMAO s.r.o.

Během online prezentace byly zmíněny pozitivní i negativní příklady ulic v naší MČ z hlediska hospodaření s vodou, mluvilo se o možnostech jejich úprav, o vsakování včetně možných vsakovacích průlehů, o péči o stávající stromy v intravilánu MČ a jejich dalších výsadeb. 


 

Datum vložení: 9. 9. 2021 17:00
Datum poslední aktualizace: 17. 9. 2021 14:45
Autor: M. Jandová

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.