...
Praha KLÁNOVICE

Volby


Aktuální sdělení:

Volební komise s přenosnou urnou bude jezdit v sobotu 24. 9. 2022 v dopoledních hodinách cca od 9.00 do 11.30 hod.

V případě zájmu zavolejte paní Slezákovou na 605 272 431 nebo 281 962 264, a to nejpozději do 24. 9. 2022 do 9.00 hod.

Děkujeme.


Informace pro voliče s onemocněním covid-19:
Volební zákony upravují i překážky výkonu práva volit. Omezení osobní svobody z důvodu ochrany veřejného zdraví představuje jednu z těchto překážek. Z hlediska právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví je uvedená překážka naplněna tím, že je voliči nařízena izolace.

V případě, že byla voliči prokazatelně nařízena izolace orgánem ochrany veřejného zdraví (např. krajská hygienická stanice), nebo poskytovatelem zdravotních služeb (typicky praktický lékař) z důvodu onemocnění covid-19 (případně z důvodu jiné nakažlivé nemoci), a toto opatření trvá po dobu hlasování, nemůže volit. Překážka platí nejenom ve volební místnosti, ale i pro hlasování do přenosné volební schránky. Izolace totiž spočívá v oddělení fyzické osoby od ostatních fyzických osob.

V případě nejasností si u svého lékaře či orgánu ochrany veřejného zdraví ověřte, zda Vám byla izolace nařízena. V podrobnostech k procesu nařizování izolací je třeba se obrátit na Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Aplikace pro navigaci voličů do volebních místností Kudy k volbám:


Komunální volby

V Klánovicích probíhají v rámci komunálních voleb dva typy volby – do Zastupitelstva hl. m. Prahy („velká radnice“) a do Zastupitelstva městské části Praha-Klánovice („malá radnice“).

seznam

 • Volby do zastupitelstev MČ Praha-Klánovice a hl. města Prahy se uskuteční

v pátek 23. září 2022 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 24. září 2022 v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 • Místo konání voleb

ve volebním okrsku č. 32001 je volební místnost v Masarykově základní škole Praha-Klánovice
ve volebním okrsku č. 32002 je volební místnost v Masarykově základní škole Praha-Klánovice

 

Pro osoby se zhoršenou mobilitou má Masarykova základní škola zřízený bezbariérový přístup, a to za pomocí výtahu, který se nachází v zadní části budovy.
V případě potřeby použití výtahu je nutné kontaktovat zapisovatelku Okrskové volební komise na tel. č. 605 272 431.

Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v den voleb a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.

Volič, který není státním občanem České republiky, musí úřad MČ v místě svého registrovaného bydliště požádat o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů. Takovýto volič musí pro zápis prokázat státní občanství jednoho ze členských států Evropské unie a přihlášení se k pobytu v obci. O zápis do dodatku stálého seznamu voličů musí volič zažádat ve lhůtě nejpozději dva dny přede dnem voleb do 16.00 hodin.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu.

Každému voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen OVK nebo zvláštní OVK, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.


Podrobnější informace můžete nalézt na těchto odkazech:


Informace pro volební strany

Od roku 2022 se přesouvá agenda registračního úřadu pro komunální volby na Oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace Magistrátu hl. m. Prahy.
Stejný systém registrace probíhá i v dalších 22 převážně menších městských částech Prahy. Změna se nijak netýká voličů a výkonu jejich volebního práva, důležité je to pro zmocněnce volebních stran.

Kontaktní osobou v této věci je vedoucí Oddělení matrik, státního občanství, voleb a územní orientace MHMP Mgr. Jana Masopustová, +420 236 00 2903, jana.masopustova@praha.eu.

 

Registrační řízení kandidátek nově probíhá na magistrátu. Konkrétně zde bude probíhat přijetí kandidátní listiny, opravy a doplnění, výzvy k odstranění vad, rozhodnutí o registraci, o škrtnutí kandidáta nebo odmítnutí registrace, losování pořadí na hlasovacím lístku. Budou zde také zveřejňovat za Klánovice povinný počet podpisů na petici pro nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů. V systému data-volby upraví údaje pro hlasovací lístek, provedou korekturu se zmocněnci a odsouhlasí tisk. Jako registračnímu úřadu budou MHMP kandidáti a zmocněnci doručovat odvolání kandidáta a vzdání se kandidatury. Po volbách vydá magistrát zvoleným členům nového zastupitelstva osvědčení o zvolení.

Na MČ Praha-Klánovice zůstává celá agenda okrskových volebních komisí, tj. stanovení minimálního počtu členů OVK, delegace do rukou starostky, jmenování členů OVK na neobsazená místa, jmenování zapisovatelů, svolání prvního zasedání komisí. Pro tento účel bude městská část vyrozuměna o zaregistrovaných kandidátních listinách a zmocněncích volebních stran. Dále nám zůstává distribuce hlasovacích lístků voličům, informování voličů o době a místě voleb, informování volebních stran o počtu a sídle volebních okrsků, zřízení a vybavení volebních místností, zajištění telefonického spojení, vedení seznamu voličů (včetně dodatku a oznamovací povinnosti na PČR) a pořízení výpisů pro OVK. V harmonogramu se jedná o všechny úkoly starosty a neregistračního obecního úřadu.


Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 222
TÝDEN: 222
CELKEM: 1294050

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

 • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
 • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
 • ID datové schránky: 2u4aks8
 • IČO: 00240281
 • Úřední hodiny v běžném režimu: 
  PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
  ST   8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
 • Aktuální úřední hodiny

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.