Praha - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Oznámení kácení dřevin rostoucí mimo les

oznámení kácení 2022.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 30,5 kB
Staženo: 100×

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les

žádost o kácení 2022.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 36 kB
Staženo: 30×

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les přijímá a následně vydává rozhodnutí o kácení dřevin:
ÚMČ Praha-Klánovice
Alena Janoušková, e-mail: janouskova@praha-klanovice.cz, tel: 281 960 216


Kácení stromů a keřů (dále jen „dřevin“) rostoucích mimo les se řídí zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a vyhláškou MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění.

  • Žádost nebo oznámení podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel (případně jejich zplnomocněný zástupce) se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.
  • součástí správního řízení je ohledání věci na místě, které je dle zákona č. 634/2004 Sb. zpoplatněno
     
  • Oznámení o kácení dřevin dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění podává ten, kdo kácení provedl.

1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.
Povolení ke kácení dřevin je vždy nutné pro všechny dřeviny které jsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí. Povolení ke kácení dřevin je dále nutné pro:

  • dřeviny o obvodu kmene měřeném ve výšce 130 cm nad zemí více než 80 cm,
  • zapojené porosty dřevin (stromů i keřů o libovolném obvodu kmene) o ploše nad 40 m2,

s výjimkou ovocných dřevin rostoucích na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň a dále dřevin pěstovaných na pozemcích, vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin.
Vyhláška obsahuje definici pojmů stromořadí a zapojený porost dřevin pro účely této vyhlášky. Pokud dochází k větvení kmene pod výškou 130 cm nad zemí, měří se obvod pod větvením. Výše uvedená pravidla jsou stejná pro fyzické i právnické osoby.
Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí o kácení dřevin, které nabývá právní moci po uplynutí lhůty pro podání odvolání.
Orgán ochrany přírody má možnost ke kompenzaci ekologické újmy uložit přiměřenou náhradní výsadbu s následnou péčí do 5 let na pozemcích žadatele o povolení kácení nebo na pozemcích, které jsou v evidenci obce určené pro výsadbu, případně na pozemcích jiných se souhlasem jejich vlastníka.

2) Povolení ke kácení dřevin z důvodů pěstebních není třeba dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Pěstební důvod je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy, prováděném při provozování těchto soustav, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze a z důvodů zdravotních, není-li v zákoně stanoveno jinak.
Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody (ÚMČ Praha-Klánovice), který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin; v případě odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze tak může učinit jen na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu.

3) Povolení ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu není třeba dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

4) Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení (ať již samostatném nebo ve společném územním a stavebním řízení, příp. i ve spojení s EIA), pokud je toto řízení zahájeno po 1.1.2018, je podle § 8 odst. 6 nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Při vydávání závazného stanoviska vychází orgán ochrany přírody z obdobných podkladů a postupuje obdobně, jako při vydávání rozhodnutí v řízení o povolení ke kácení dřevin (zejm. provádí ohledání dřevin, úvahu o závažnosti důvodů ke kácení dřevin a estetickém a funkčním významu dřevin a příp. stanoví náhradní výsadbu). Povolení ke kácení dřevin, vč. uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí ve výše uvedeném řízení podle stavebního zákona.

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

Povinnost dodržení doby vegetačního klidu pro kácení dřevin neplyne striktně z obecně závazného právního předpisu a vzhledem k vazbě vegetačního klidu na aktuální klimatické podmínky není období vegetačního klidu ani kalendářně závazně vymezeno. Doporučení kácet dřeviny v době vegetačního klidu je třeba respektovat zejména s ohledem na další zájmy chráněné zákonem. V geografických podmínkách České republiky lze za období vegetačního klidu obvykle považovat období mezi 1. listopadem až 31. březnem kalendářního roku.  

  • Doplňující informace poskytne:
    Alena Janoušková, tel: 281 960 216, 734 570 989, e-mail: janouskova@praha-klanovice.cz