Praha - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice tajemník/tajemnice Úřadu městské části Praha-Klánovice

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha-Klánovice
zastoupená starostkou

vyhlašuje dne 6. prosince 2022 výběrové řízení podle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.)

na obsazení pozice tajemník/tajemnice Úřadu městské části Praha-Klánovice

Popis pracovní pozice:

 • plnění úkolů tajemníka dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění,
 • plnění povinností dle zákona č 312/2002 Sb.,
 • zabezpečování jednání rady a zastupitelstva městské části,
 • komplexní zajišťování pracovněprávních vztahů zaměstnanců úřadu městské části,
 • řízení a koordinace činností úřadu městské části, vydávání vnitřních směrnic a další,
 • příprava podkladů a účast na zasedáních rady městské části a zastupitelstva městské části, vyhotovení zápisů z těchto jednání,
 • plnění úkolů rady městské části a zastupitelstva městské části.

Zákonná kritéria pro jmenování vedoucího úřadu:

Vedoucím úřadu se může stát fyzická osoba, která:

 1. Splňuje předpoklady podle § 4 zák. 312/2002 Sb.:

Je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

 1. Splňuje předpoklady podle § 5 zák. 312/2002 Sb.:

Má nejméně tříletou praxi

 1. jako vedoucí zaměstnanec nebo
 2. při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu,
 3. ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.

Délka praxe podle odstavců a), b) a c) musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce.

 1. splňuje předpoklady dle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení (neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971)

Další požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu,
 • znalost zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze a dalších souvisejících předpisů, znalost zákoníku práce, správního řádu,
 • organizační, rozhodovací a komunikační schopnosti,
 • schopnost rychlé orientace v nové problematice,
 • uživatelská znalost práce na PC,
 • časová flexibilita,
 • řidičské oprávnění sk. „B“,
 • praxe ve veřejné správě a zkoušky odborné způsobilosti výhodou.

Platová třída: 12 + osobní příplatek, odměny za mimořádné pracovní výsledky

Místo výkonu práce: Praha-Klánovice

Pracovní smlouva s úspěšným uchazečem bude uzavřena na dobu neurčitou.

Přihláška do výběrového řízení musí dle § 7 odst. (4) zákona č. 312/2002 Sb. obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis.

K přihlášce nutno doložit:

 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • motivační dopis,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění. Lustrační osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládá uchazeč narozený po 1.12.1971,
 • čestné prohlášení o splnění předpokladů dle § 5 zákona 312/2002 Sb.

 

Předpokládané datum nástupu: 1. března 2023, případně dle dohody.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit písemně na podatelnu ÚMČ Praha-Klánovice, U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice
do 5. ledna 2023 do 11:30 hod.

Uzavřenou obálku označte heslem „Výběrové řízení tajemník-neotvírat".

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit nebo je zrušit bez udání důvodu. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Bližší informace podá Ing. Alena Kolovrátková – starostka, tel.: 737 212 598, e-mail starosta@praha- klanovice.cz.

V Praze dne 6.12.2022

Ing. Alena Kolovrátková
Starostka městské části Praha-Klánovice

 

Výběrové řízení - na obsazení pozice tajemník/tajemnice Úřadu městské části Praha-Klánovice (547.05 kB)

Datum sejmutí: 5. 1. 2023 Zodpovídá: M. Jandová