...
Praha KLÁNOVICE

Sňatek / registrované partnerství

Úřad městské části Praha-Klánovice nevede matriku.
Pro naše území vede Úřad městské části Praha 21.
Pokud máte zájem o občanský sňatek v Klánovicích, obraťte se na matriku ÚMČ Praha 21,
Bc. Lenka Drdlová (telefon: +420 281 012 952, mobil: +420 773 788 732,
email: lenka.drdlova@praha21.cz).

Snoubenci podají žádost na matričním úřadu. V případě uzavření sňatku církevní formou je příslušný matriční úřad, do jehož správního obvodu patří kostel nebo obřadní místnost státem uznané církve. Úředním obřadním místem pro uzavírání manželství ve správním obvodu matričního úřadu ÚMČ Praha 21 je obřadní síň v budově Úřadu městské části Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy, po dohodě lze provést obřad i na jiném místě.

Pro registrované partnerství je zákonem určen jeden matriční úřad pro celou Prahu a tím je Úřad městské části Praha 1. Všechny informace najdete na webových stránkách www.praha1.cz.

Pro uzavření sňatku potřebujete:

- formulář – Dotazník k uzavření manželství
- při uzavření církevního manželství formulář – Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku
- platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost
- rodný list
- doklad o státním občanství (lze prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem)
- výpisy údajů evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
- úmrtní list
- doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství
- jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
- osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům-rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství s doložkou právní moci

Snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí:

- rodný list
- doklad o státním občanství
- doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (tento doklad nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců)
- potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
- úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince
- pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince
- potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem
- pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
- doklad, kterým je možné prokázat totožnost

Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území České republiky, to neplatí, jde-li o občana EU, občana jiného smluvního tátu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být  ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

V případě uzavření manželství církevní formou si snoubenci požádají o vydání osvědčení o splnění požadavků pro uzavření manželství církevní formou. Bez tohoto osvědčení nelze manželství uzavřít – manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude sňatek uzavřen. K vydání osvědčení se předkládají doklady stejné jako při uzavření manželství.

Všechny doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, který vyhotoví český soudní tlumočník, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

• Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky: 3000 Kč

• Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky: 2000 Kč

• Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost: 1000 Kč


Rada MČ Praha 21 usnesením č. RMČ15/0252/19 ze dne 21. 5. 2019 stanovila místo a dobu oddávání:

• úředním obřadním místem pro uzavírání manželství ve správním obvodu matričního úřadu ÚMČ Praha 21 je obřadní síň v budově Úřadu městské části Praha 21, Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy.

• pro svatební obřady konané v obřadní síni ÚMČ Praha 21, s účinností ode dne 1. 6. 2019 tyto dny a doby:

• čtvrtek a pátek v době od 10.00 hod. do 13.00 hod.

• každá třetí sobota v měsíci v době od 10.00 hod. do 12.00 hod s tím, že pokud na určenou sobotu připadne den pracovního klidu, stanovuje se jako den pro uzavírání manželství nejbližší následující sobota, na kterou den pracovního klidu nepřipadá. Za povolení uzavřít manželství mimo stanovené oddávací dny, mimo stanovenou dobu a mimo stanovenou obřadní místnost, bude vybírán správní poplatek v souladu se zák. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn, položka 12

• Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině neb s cizincem: 500 Kč

• Vydání duplikátu oddacího listu: 100 Kč

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:425
TÝDEN:1114
CELKEM:1587633

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

  • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
  • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
  • ID datové schránky: 2u4aks8
  • IČO: 00240281
  • Úřední hodiny: 
    PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
    ST  8:00 - 12:00   14:00 - 18:00

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.