...
Praha KLÁNOVICE

Studie opatření pro zadržování a využití vody z dešťových srážek na území MČ


MČ Praha-Klánovice si v současné době nechává zpracovat společností TIMAO s.r.o.
 „Studii opatření pro zadržování a využití vody z dešťových srážek
na území MČ Praha-Klánovice“
, která má být dokončena v červnu 2021.
Na zhotovení studie MČ získala finanční prostředky od MHMP z dotačního programu řešícího přispůsobování se klimatickým změnám.

 • Cílem studie je navrhnout koncepční dokument, který bude MČ usnadňovat rozhodování při plánování, přípravě, realizaci a následné údržbě opatření hospodaření s dešťovou vodou a s ní související modré a zelené infrastruktury.
 • Studie má také za úkol zmapování stávajícího stavu jak z hlediska problémů způsobovaných srážkovými vodami, tak i z hlediska možností využívání srážkové vody pro závlahu městské zeleně.
 • Studie se zabývá srážkovými vodami na území Klánovic, jak z hlediska období sucha (usychání vegetace), tak z hlediska extrémních intenzit srážek (zatápění ulic).


Již během online prezentace byly zmíněny pozitivní i negativní příklady ulic v naší MČ z hlediska hospodaření s vodou, mluvilo se o možnostech jejich úprav, o vsakování včetně možných vsakovacích průlehů, o péči o stávající stromy v intravilánu MČ a jejich dalších výsadeb. 


Rádi bychom od vás také získali další informace:

 • Víte o dalších problémech způsobovaných srážkovou vodou v ulicích Klánovic?
  (například nátok vody na soukromý pozemek...)
 • Jak jste spokojeni se stavem zeleně?
  (na veřejných i soukromých pozemcích...)
 • Je v ulicích dostatečný prostor a komfort pro pěší?
 • Cítíte nebezpečí z hlediska silničního provozu?
  (chodníky ve špatném stavu či úplně chybějící..,
  nedostatečně široké pro průjezd s kočárkem...)
 • Jak jste spokojeni s umístěním zastávek MHD?
 • Máte další připomínky a podněty k veřejmu prostoru v Klánovicích?

Své postřehy a odpovědi můžete zasílat emailem na společnost TIMAO s.r.o.:
kontakt: M. Paldusová, e-mail: paldusova@timao.cz
nebo
na Úřad MČ Praha-Klánovice:
kontakt: M. Jandová, e-mail: jandova@praha-klanovice.cz.


Budeme rádi za vaše postřehy, zkušenosti a náměty
týkající se dešťové vody, zeleně, veřejného prostoru a 
bezpečnosti chodců v Klánovicích.


Děkujeme za spolupráci.

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.