...
Praha KLÁNOVICE

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

Rok 2018

11/2018

Úřad MČ Praha-Klánovice obdržel dne 3. 12. 2018 pod č. j.MCPKL 02873/2018 žádost o poskytnutí informace: -informace o existenci etického kodexu zaměstnance ÚMČ a zastupitele MČ
Poskytnutá informace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 447,51 kB
Staženo: 169×

Rok 2017

1/2017

Žadateli byly dne 18. 1. 2017 poskytnuty informace v celém rozsahu. Byl mu zaslán výpis Organizačního řádu ÚMČ Praha - Klánovice, kde je uvedena činnost tajemnice ÚMČ a též správního odboru ÚMČ.
1.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 12,26 kB
Staženo: 178×

2/2017

Úřad MČ Praha-Klánovice obdržel dne 18. 1. 2017 pod č.j.MCPKL/159/2017 od občana Klánovic žádost o poskytnutí zvukového záznamu z veřejného zasedání ZMČ Praha - Klánovice ze dne 15. a 16. 12. 2016. Žadateli bylo dne 23. 1. 2017 odesláno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí zvukového záznamu
1347. rozhodnutí 1592017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 542,44 kB
Staženo: 137×

3/2017

Rozhodnutí o žádosti....pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 450,29 kB
Staženo: 140×

3/2017

Úřad MČ Praha-Klánovice obdržel dne 27. 1. 2017 pod č.j.MCPKL/224/2017 od občana Klánovic žádost o poskytnutí zvukového záznamu z veřejného zasedání ZMČ Praha - Klánovice ze dne 15. a 16. 12. 2016 a zvukový záznam z veřejného zasedání ZMČ ze dne 16. 1. 2017.
Rozhodnutí o žádosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 553,75 kB
Staženo: 122×

4/2017

Úřad MČ Praha-Klánovice obdržel dne 2.2. 2017 pod č.j.MCPKL/288/2017 od členky ZMČ Praha - Klánovice žádost o poskytnutí zvukového záznamu z veřejného zasedání ZMČ Praha - Klánovice ze dne 16. 1. 2017. Dne 3.2.2017 byla žadatelka požádána o osobní převzetí zvukového záznamu, a to proti podpisu. Dne 7. 2. 2017 si žadatelka osobně zvukový záznam převzala na ÚMČ Praha-Klánovice.
Záznam o převzetí zvukového záznamu....pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 222,1 kB
Staženo: 151×

5/2017

Úřad MČ Praha-Klánovice obdržel dne 2.2. 2017 pod č.j.MCPKL/287/2017 od člena ZMČ Praha - Klánovice žádost o poskytnutí zvukového záznamu z veřejného zasedání ZMČ Praha - Klánovice ze dne 16. 1. 2017. Dne 3.2.2017 byl žadatel požádán o osobní převzetí zvukového záznamu, a to proti podpisu.
Záznam o převzetí zvukového záznamu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 226,67 kB
Staženo: 251×

6/2017

Úřad MČ Praha-Klánovice obdržel dne 13. 2. 2017 pod č.j.MCPKL/356/2017 od členky ZMČ Praha - Klánovice žádost o poskytnutí informace, kolik bylo podáno trestních oznámení na pana Ing. Horníčka po dobu jeho cca 26 měsíčního vykonávání funkce starosty. Popřípadě o sdělení, který kompetentní orgán má tato oznámení v evidenci.
Odpověď - trestní oznámení..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 175,81 kB
Staženo: 149×

7/2017

Úřad MČ Praha-Klánovice obdržel dne 17. 2. 2017 pod č.j.MCPKL/415/2017 od členky ZMČ Praha - Klánovice žádost o poskytnutí informace, kolik činila finanční odměna měsíčně pana starosty Horníčka, kolik činí finanční odměna měsíčně panu starostovi Polákovi, kolik bude finanční odměna pro asistentku.
Odpověď na č.j. MCPKL-415-2017-finanční odměny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 251,86 kB
Staženo: 134×

8/2017

Úřad MČ Praha-Klánovice obdržel dne 20. 2. 2017 pod č.j.MCPKL/427/2017 od člena ZMČ Praha - Klánovice žádost o poskytnutí informace. 1. Smlouva o zimní údržbě z předešlého období 2. Rozhodnutí Rady MČ o vypsání zadávacího řízení, jmenování komise pro otevírání obálek,hodnotící komise. 3. Zadávací řízení na zimní údržbu (včetně všech příloh) 4. Došlé nabídky 5. Zápis komise pro otevírání obálek, zápis a doporučení hodnotící komise 7. Rozhodnutí rady o potvrzení výsledku zadávacího řízení (rozhodnutí o výběru firmy) 8. Smlouvu s novým dodavatelem služeb 9. Soupis reklamací a reklamačních řízení, včetně reklamačních protokolů 10. Opis jednotlivých faktur dodavatele 11. Opis stížností občanů na zimní údržbu, který obdržel úřad Dne 20. 2. 2017 bylo žadateli v celém rozsahu žádosti odpovězeno.
Doplňující informace k poskytnutým informacím..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 348,4 kB
Staženo: 144×

9/2017

Úřad MČ Praha-Klánovice obdržel dne 17. 2. 2017 pod č.j.MCPKL/418/2017 žádost o poskytnutí informace - zaslání investičních plánů města pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány na rok 2017 a budou financovány z rozpočtu obce nebo jiných veřejných rozpočtů. - název projektu - stručný popis projektu - rozpočet projektu v mil.Kč - plánovaný termín započetí projektu - předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele
Odpověď na MCPKL-418-2017 zaslaná dne 23.2.2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 414,93 kB
Staženo: 157×

10/2017

Rozhodnutí MHMP o poskytnutí informací - odpovědi č.j. MCPKL4022017 ze dne 16.2.2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 532,82 kB
Staženo: 159×

10/2017

ÚMČ Praha-Klánovice obdržel dne 23.2.2017 pod č.j. MCPKL/478/2017 žádost od občana Teplic o poskytnutí kopie Přílohy č.1, část II., tabulka č.1 k vyhlášce č. 416/2004Sb. pokud je součástí aktuální zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě, vytvořené podle § 22 zákona č.320/2001Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě ......................
Odpověď na MCPKL4782017 zaslaná dne 23.2.2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 223,22 kB
Staženo: 141×

11/2017

ÚMČ Praha.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 12,19 kB
Staženo: 170×

12/2017

ÚMČ Praha-Klánovice obdržel dne 06. 03. 2017 pod č.j. MCPKL/573/2017 žádost od členky zastupitelstva o poskytnutí informace: - kolik Kč činí finanční odměna pro asistentku - pracovní náplň asistentky
581. odpověd.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 103,3 kB
Staženo: 143×

13/2017

ÚMČ Praha-Klánovice obdržel dne 16. 03. 2017 pod č.j. MCPKL/657/2017 žádost od člena zastupitelstva o poskytnutí informace: Žádám o poskytnutí informace s odkazem na zákon o hl.m. Praze v režimu zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění a to: - kupní smlouvu, nebo pachtovní smlouvu, nebo nájemní smlouvu, či jiný doklad prokazující nákup/oprávnění k použití kopírovacího stroje, který slouží pro vyřizování žádostí de zákona č. 106/1999 Sb. v pl znění. - kupní smlouvu, nebo pachtovní smlouvu, nebo nájemní smlouvu, či jiný doklad prokazující nákup/ oprávnění k použití tiskárny/tiskáren, která slouží pro vyřizování žádostí de zákona č. 106/1999 Sb. v pl znění. - fakturu, či jiný doklad prokazující náklady na servis kopírovacího stroje, který slouží pro vyřizování žádostí de zákona č. 106/1999 Sb. v pl znění. - fakturu, či jiný doklad prokazující náklady na servis tiskárny/tiskáren, která slouží pro vyřizování žádostí de zákona č. 106/1999 Sb. v pl znění. - faktury, prokazující nákup kancelářských potřeb, tj. papírů ve formátu A4, A3, tonerů, a CD nosičů, dle sazebníku úhrad MČ-KL položka 1), ze dne 1.3.2017, tak aby byly osvědčeny skutečné náklady uvedené v sazebníku. - faktury, výměry, či jiné dokumenty prokazující další výdaje spojené a zahrnuté do stanovené ceny sazebníku úhrad MČ-KL položka 1), ze dne 1.3.2017, s důrazem na jejich relevantnost, ti. informaci, resp. doklad o tom, kolik kopií se vztahuje k předmětným nákladům, tak aby bylo možné ověřit správnost stanovené ceny v sazebníku. - platové výměry všech zaměstnanců úřadu MČ Praha-Klánovice, podílejících se na vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. - algoritmus výpočtu, na základě kterého Rada MČ dospěla k výši odměny za hodinu práce – položka sazebníku 2). - Informaci, do jaké platové třídy by byl zařazen pracovník pořizující pouze kopie listin a dále pracovník pracující se spisem, tj. vyhledávání požadovaných dokumentů a v jaké výši by takovýto pracovník/pracovníci pobírali mzdu dle příslušných zákonných ustanovení. - doklady prokazující počet kopií učiněném na kopírovacím stroji, či na tiskárně s důrazem na životnost černobílých, či barevných náplní sloužící k tisku, resp. k pořizování kopií tak, aby bylo možné ověřit relevantnost stanovených nákladů v sazebníku. - doklady (znalecký posudek) prokazující životnost kopírky, či tiskárny s důrazem na relevantnost rozúčtování pořizovacích nákladů, či jiných výdajů, tak aby bylo možné ověřit relevantnost stanovených nákladů v sazebníku položka 1) - s ohledem na to, že ceník v položce 3) a 4) - poštovné je odchylně stanoven od sazebníku České pošty, a.s. žádám o zaslání kopie smlouvy mezi MČ a Českou poštou o poskytování služeb, ve které budou uvedeny odchylné ceny od běžného sazebníku pošty. - pokud slouží stejný stroj pro tisk a kopírování, prosím o doložení způsobu stanovení cen a vysvětlení rozdílně stanovené ceny pro kopii a pro tisk.
582. doplňující informace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 151,55 kB
Staženo: 123×

14/2017

ÚMČ Praha-Klánovice obdržel dne 25.4.2017 pod č.j. MCPKL/1054/2017 žádost od člena zastupitelstva o poskytnutí informace: - faktury SP Černý Most - rozpis hodin zimní údržby - zápisy z kontrolních dnů
583. doplňující informace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 466,83 kB
Staženo: 155×

15/2017

ÚMČ Praha-Klánovice obdržel dne 27.6.2017 pod č.j. MCPKL/1622/2017 žádost občana o poskytnutí informace, zda: 1. Podal ÚMČ Praha-Klánovice někdy trestní oznámení ve věci vandalských grafiti útoků 2. Udělil ÚMČ Praha-Klánovice výjimku ze zákazu vjezdu těžkých nákladních vozů
584. Poskytnuté informace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 284,79 kB
Staženo: 125×

16/2017

ÚMČ Praha-Klánovice obdržel dne 16.4.2017 pod č.j. MCPKL/1883/2017 žádost občana o poskytnutí informace: - jakým způsobem jsou vymáhány daňové nedoplatky - zda jsou vymáhány prostřednictvím daňové exekuce - prostřednictvím jakého exekutora
585. Poskytnutí informace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 301,9 kB
Staženo: 141×

17/2017

Žádosti nelze vyhovět, neboť audiozáznam z jednání neník dispozici. Odeslána písemná podoba jednání.
17.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 12,04 kB
Staženo: 161×
Zobrazeno 61-80 ze 117

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 381
TÝDEN: 3031
CELKEM: 1186006

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.