...
Praha KLÁNOVICE

Zprávy z úřadu

Zprávy z úřadu 1

Úřad informuje.

Správa majetku

Rekonstrukce klubu seniorů

Ukrajinská krize přinesla obyvatelům Klánovic některá omezení. Jedním z nich bylo dočasnéa přesunutí klubu seniorů z jejich tradičního sídla v Medinské 160 do zasedací síně na úřadě. Protože nemáme žádné volné byty, byli jsme nuceni ubytovat šest žen a patnáct dětí z válkou decimované Ukrajiny právě zde. Naši ukrajinští hosté se po pár týdnech odstěhovali a tak jsme jako poděkování seniorům za jejich spolupráci a trpělivost investovali nemalé peníze do rekonstrukce jejich klubovny.

Místnosti jsme vymalovali, doplnili o nové vybavení, zářivky vyměnili za úsporné LEDky, zavedli jsme sem internet, vyměnili jsme prehistorický plynový kotel za kondenzační a vyměnili jsme ohřívač vody.

Jsme rádi, že dočasné omezení jsme takto mohli proměnit v benefit pro právoplatné uživatele a výrazně vylepšit prostředí pro pravidelnou činnost klubu klánovických seniorů.

 

Dočasné využití Kavrisu

Díky aktivnímu jednání naší radnice s magistrátem se rozběhly dlouho spící projekty – mj. kompletní rekonstrukce ulic Krovova, Kunčická a části Voňkovy nebo rekonstrukcea fotbalového zázemí. S tím souvisí i zvýšený pohyb stavební techniky a také nutnost mít prostor, kde je skladován materiál a technika stavebních firem. Klánovice nemají mnoho vhodných pozemků, a proto jsme byli nuceni přistoupit k pronájmu Kavrisu ve Šlechtitelské. Kavris se tedy dočasně změnil na užitkový prostor, což nikoho netěší, ale je to opatření dočasné, které pomůže opravy co nejvíc urychlit. Děkujeme místním za trpělivost, snažíme se zajistit, aby vás stavební ruch obtěžoval co nejméně.

 

Studny pod drobnohledem

Letos jsme získali dotaci od magistrátu na zmapování, legalizaci a rekonstrukci obecnícha studen. Budeme tak minimalizovat odběr pitné vody z veřejného vodovodu např. pro účely splachování toalet nebo zalévání. Máte­‑li informace o zapomenuté obecní studně, dejte vědět tajemníkovi úřadu: tajemnik@praha­‑klanovice.cz nebo na tel: 602 607 994.

 

Vyčištěné kanály

Nechali jsme vyčistit více jak stovku kanálů od letitých vrstev listí a kamínků ze zimní údržby.a Během čištění došlo také k vyhodnocení technického stavu vpustí. Vpustě, které nevyhovují, projdou opravou možná ještě letos. Děkujeme všem, kteří čištění umožnili a neparkovali nad označenými kanály.

 

Nová fasáda mateřské školky

Přístavba z roku 2017 a velkoplošná okna narušily původní koncept fasádya mateřské školy s obřími písmeny v kruhu a výsledek byl polovičatý. Obě stěny jsme proto nechali zbrousit, natáhnout perlinkou, začistit a natřít. Fasády konečně po letech vypadají jako nové. O prázdninách se uskuteční přesun plynové „kapličky“, která překáží v místech odkládání kol a koloběžek.

 

 

Přeložka potoka

Finišuje přeložka Šestajovického potoka na severu Přímského náměstí. Zastupitelé schválilia dohody s majiteli pozemků, a tak došlo k jejich směnám.

Po přeložce potoka bude možné protáhnout ulici Nad Šestajovickým potokem až k Libřické. Tento důležitý projekt pro dopravní obsluhu bude dokončen v červenci.

 

Rekonstrukce podzemních sítí

Na rok 2023 je již naplánována obnova kabelů vysokého napětí mezi trafostanicemi u bytovek V Pátém a hasičárnou. Dále budou obnoveny desítky let přesluhující kabely v Krovově a podél cyklostezky do Horních Počernic, kde bude nadzemní vedení převedeno pod zem. Dále budou obnoveny kabely vysokého napětí z trafostanice u nádraží, pod tratí a směrem na Újezd nad Lesy.

 

Rychlý internet

Jak jsme již informovali v předchozích Zpravodajích, na základě dlouhodobého vyjednávánía mezi naším úřadem a společností CETIN chystáme rychlý rozvoj superrychlého internetu po optice do každého domu. První přijdou na řadu ulice Krovova, Kunčická a Voňkova a ještě v průběhu léta by měla být připojena základní škola a sportovní hala. Postupně bude optika zaváděna všude tam, kde už jsou položené elektrické kabely s optickou chráničkou. Díky tomu zanedlouho dosáhne superrychlý internet do řady ulic, aniž by bylo nutné ulice rozkopat.

 

Orientační čísla

Přidělování orientačních čísel v Klánovicích se blíží k závěru. Zůstávají nedořešená čtyři místaa a veřejné prostranství: Přímské náměstí, Šlechtitelská, Smidarská a severní konec Voňkovy, kde ještě čekáme na případné změny v místopisu pro zlepšení orientace.

Od července do konce srpna lze přes náš úřad objednat modré cedulky orientačních čísel a červené cedulky popisných čísel. Pokud o ně máte zájem, přijďte v pondělí nebo ve středu na náš úřad vyplnit objednávku. V září pak cedulky hromadně objednáme.

 

Měříme kvalitu ovzduší

Máme bezplatně zapůjčené profesionální zařízení na měření kvality ovzduší v naší městskéa části. Zatímco prachové částice očekávaně kolísají na nižších hodnotách, měření oxidu dusičitého překvapivě vykazují vysoké kolísavé hodnoty. Nebudeme se pouštět do laických úvah, záznam předáme k odbornému vyhodnocení a výsledky budou zveřejněny na webu městské části.

 

Rybníky Placiny

Proč jsou rybníky na Placinách už několik měsíců vypuštěné?a Majitel, jímž je Magistrát hl. m. Prahy, zjistil netěsnost na hrázi. Pravděpodobně letos na podzim, nebo příští rok na jaře bude proto hráz opravována.

 

Úspora energií a zdrojů

Klimatická změna a krize na Ukrajině urychlily zaváděnía úsporných opatření, která byla v předchozích obdobích zcela zanedbána.

Jaká úsporná opatření nyní zavádíme na budovách, které má městská část ve správě?

 •  Všechny zastaralé světelné zdroje jsme nahradili šetrnými LEDkami, včetně garáže, klubu seniorů, tělocvičny a hasičské zbrojnice.
 •  Pro úřad bude z dotace magistrátu instalováno tepelné čerpadlo, které nahradí zastaralý plynový kotel. Připravujeme výměnu dalších částí otopného systému.
 •  Unikání tepla plánujeme zastavit i těsnícími dveřmi služebního vchodu, zvažujeme zateplení fasády a nová okna.
 •  Na střechu úřadu připravujeme solární panely, které plně pokryjí např. klimatizaci. Zaplatíme je z dotace magistrátu.
 •  Zrekonstruovali jsme klubovnu seniorů, včetně instalace šetřivých světel a spotřebičů.
 •  V nezateplených budovách v našem vlastnictví zatím dává smysl pouze výměna prastarých kotlů za kondenzační. Po zateplení těchto objektů budou instalována nová tepelná čerpadla a solární panely a kondenzační kotle budou složit jako záložní zdroj tepla. 
 •  Z magistrátní dotace obnovíme staré obecní studny.
 •  Plánujeme fotovoltaické panely vnější žaluzie proti letnímu vedru v základní a mateřské škole a promýšlíme další nutná opatření.
 •  Budovu zázemí fotbalistů FK Klánovice na hřišti V Jehličině jsme nechali zásadně přeprojektovat. Jednalo se o projekt z minulého volebního období, který vůbec nepočítal s jakýmikoli úsporami provozních nákladů. Vedle budovy jsme nechali zakopat obří nádrž na dešťovou a studniční vodu, která bude snižovat náklady na zavlažování. Záchody budou splachované tzv. šedou vodou – přečištěnou vodou ze sprch. Budova bude připravena na to, aby hned po kolaudaci byla možná instalace tepelného čerpadla a solárních panelů. Využití dešťové a šedé vody platíme z dotace magistrátu. 

 

Opravy ulic

Rekonstrukce Krovovy, Kunčické a části Voňkovy

Dlouho připravovaný magistrátní projekt se rozběhl. V havarijním stavu jsou roury, kabelya a další technické vybavení pod zemí, vše musí projít kompletní obnovou. Jako bonus získáme nové povrchy, chodníky a parkovací místa. Podařilo se nám zkoordinovat další investory, kteří původně do obnovy nebyli zapojeni. Třeba firmu CETIN, která sem zavede ultrarychlý optický internet. Tato rozsáhlá rekonstrukce bude trvat zhruba do jara 2023.

 

Obnovení přechodů

Rozhodli jsme se obnovit některé zašlé „zebry“ v centrua Klánovic a zeptali jsme se vás, občanů, na váš názor. Většina volala po tom, abychom obnovu provedli i na dalších přechodech. Už se to chystá!

 

 

Konečně řešení kolem nádraží?

Naše úsilí o celkové řešení „přednádraží“ má po čtyřech letech výsledek.

Vzhledem k tomu, že sousední Újezd nad Lesy se ke společnému pojetí přednádraží jakoa k logickému celku nakonec nepřipojil, získaly Klánovice od magistrátu téměř 1 milion korun na řešení severní strany nádraží samostatně. Má za cíl jednak usnadnit a zlepšit komfort při přestupu na vlak, jednak razantně zlepšit vzhled velmi frekventovaného a důležitého klánovického veřejného prostoru.

Zadání Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR), ze kterého jsme vycházeli, je zveřejněno na webu MČ. Realizace byla zadána architektům a urbanistům ze společnosti UNIT a během léta budou projektanti provádět terénní průzkum a analýzu území. V září předloží návrh řešení veřejnosti, zapracují relevantní připomínky a do konce roku 2022 připraví finální projekt.

Začátkem září počítejte s veřejným projednáním, na které jste srdečně zváni. Pro aktuální informace sledujte mobilní rozhlas – Munipolis, web a fb úřadu. Pozvánku přinese též zářijový Zpravodaj.

 

 

Příprava velké rekonstrukce Slavětínské

Dlouhé vyjednávání a tlak na magistrát přinesl ovoce.

Investiční odbor magistrátu hlavního města konečně připravuje kompletní rekonstrukci Slavětínské.

Předpokládaný harmonogram je takový, že jakmile budoua přípravy hotové, proběhne projektování a práce by mohly začít v období 2024/2025. Harmonogram může změnit nejen potřeba koordinovat více investorů, ale i případné politické veletoče ve vedení Prahy.

Nyní se tedy nacházíme ve fázi příprav a jejich součástí je nutnost vyzkoušet některá nová řešení, zda budou fungovat nejen na projektantově papíře, ale taky ve skutečnosti.

Právě takovou praktickou zkouškou budou dva ostrůvky na přechodech Slavětínská x Axmanova a Slavětínská x Kuchařská. Jejich smyslem je větší bezpečí chodců a nižší rychlost pohybu vozidel. Ostrůvky budou sestaveny z montovaných dílů a pokud se osvědčí, budou při rekonstrukci Slavětínské provedeny stavebně.

Cílem rozsáhlé rekonstrukce je, aby „nová Slavětínská“ byla bezpečná, tichá a krásná, a aby měla kvalitně vyřešené zasakování dešťové vody, která dnes zbytečně teče do kanálu.

S některými opravami ale nelze čekat, a tak na jaře 2022 proběhly plošné obnovy asfaltových povrchů. Nebezpečně poškozený byl především výjezd od nádraží k autobusové zastávce, na který doplatil i náš oblíbený midibus. Vše je již opraveno, TSK Praha také opravila propad vozovky na křižovatce s Krovovou.

 

Vítání občánků

Konalo se koncem května po dvouleté kovidové pauze.a

Šestnáct děvčátek a devatenáct chlapců s jejich rodiči slavnostně přivítala paní starostka Zorka Starčevičová a radní Petr Soukup.

 

 

Pasování na čtenáře

Začátkem června byli klánovičtí prvňáci pasováni na čtenáře.  a

Školačky a školáci prokázali svou čtenářskou zdatnost, poklekli před rytířem Knihoslavem, dostali knihu a průkazku do knihovny. Tu si hned v knihovně vyzkoušeli a po připravených knížkách pro malé čtenáře se jen zaprášilo.

 

Připravili Petr Vilgus a Zita Kazdová

 

Datum vložení: 6. 7. 2022 10:07
Datum poslední aktualizace: 6. 7. 2022 11:54
Autor: Ing. Alena Kolovrátková

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2
1
3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:222
TÝDEN:2855
CELKEM:1381848

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

 • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
 • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
 • ID datové schránky: 2u4aks8
 • IČO: 00240281
 • Úřední hodiny: 
  PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
  ST  8:00 - 12:00   14:00 - 18:00

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.