...
Praha KLÁNOVICE
 • Státní správu v oblasti povolování staveb pro území MČ Praha-Klánovice vykonává Úřad městské části Praha 21, Staroklánovická 260, stavební odbor
  (vykonává činnost obecného stavebního úřadu dle z. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a pozemních komunikacích dle Statutu hl. m. Prahy a zák. č. 13/1997 Sb. na území celého správního obvodu Prahy 21).
 • Informace a formuláře najdete zde: 
  http://www.praha21.cz/odbory/odbor-stavebni-urad

Záměry výstavby na území MČ Praha-Klánovice

Hlavní zásady výstavby v MČ Praha-Klánovice

Hlavní zásady výstavby v MČ Praha-Klánovice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 184,85 kB
Staženo: 1,246×

Pravidla pro posuzování investorských záměrů na území MČ Praha-Klánovice

Pravidla pro posuzování investorských záměrů-MČ Praha-Klánovice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 234,02 kB
Staženo: 635×

Doporučujeme před zahájením jakýchkoliv kroků k výstavbě na území MČ Praha-Klánovice, seznámit se s limity vašeho pozemku v těchto celopražských dokumentech:  


Pravidla pro posuzování investorských záměrů
ve stabilizovaných územích městské části Praha-Klánovice

 • Vzhledem k výjimečnému charakteru Klánovic v celopražském kontextu naše radnice připravila zpřesněni a doplnění obecných předpisů.
 • Jejich smyslem je pomocí dialogu mezi volenou reprezentací, úřadem a stavebníkem najít takový kompromis, který bude přijatelný pro všechny strany.
 • Mají posílit charakter zastavitelné stavební, stabilizované, obytné lokality Klánovice se strukturou zahradního města. Cílem je zachování prostorového uspořádání a zachování homogenního výškového uspořádání zástavby. 
 • Jedná se o metodiku posuzování záměrů, kterou se při formulaci svého vyjádření řídí MČ Praha-Klánovice jako účastník územního řízení.  

Pojmy

Záměrem se pro účely těchto pravidel rozumí úmysl investora obnovit, rekonstruovat či přestavět stávající stavbu, nahradit stávající stavbu novou, anebo umístit novou stavbu nebo soubor staveb na v současnosti nezastavěnou zastavitelnou plochu.
Stabilizovaným územím se pro účely těchto pravidel rozumí taková území, pro která není v územně plánovací dokumentaci hl. m. Prahy stanovena míra využití území. Z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti1.
Hrubou podlažní plochou se pro účely těchto pravidel rozumí součet ploch hlavní funkce ve všech podlažích budovy, vymezených vnějším obrysem konstrukcí budovy, vyjádřený ve čtverečních metrech2.
Zastavěnou plochou se pro účely těchto pravidel rozumí plocha vymezená obvodem budovy v úrovni prvního nadzemního podlaží budovy.
Pozemkem se pro účely těchto pravidel rozumí plocha všech parcel tvořících nedělitelný celek s budovou, tedy jak zastavěných parcel, tak i parcel bezprostředně souvisejících s užíváním budovy. Pro stanovení kódu míry využití území je třeba uvažovat pouze pozemek v příslušné zastavitelné funkční ploše dle Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚPn).
Blokem se pro účely těchto pravidel rozumí ucelená část území, tvořená souborem pozemků, zpravidla ohraničená uličním prostranstvím a vymezená uliční čarou3.
Charakterem území se pro účely těchto pravidel rozumí především intenzita, struktura a typ zastavění, vymezení veřejných prostranství a způsob využití území4.

Hlediska pro posouzení záměrů 

Městská část považuje stabilizovaná území za velmi hodnotná území se svébytným charakterem. Usiluje v nich o zachování tohoto charakteru a zabránění necitlivým a nepřiměřeným stavebním zásahům. Každý stavební záměr v těchto územích městská část posuzuje z hlediska souladu s typickým charakterem území.  
Důraz je kladen zejména na: 

 • míru využití území pomocí srovnávacího propočtu průměrného kódu míry využití území dle podílu hrubých podlažních ploch a velikosti pozemku,
 • velikost zastavěné plochy pozemku,
 • podlažnost,
 • kontext s uliční a stavební čárou,
 • způsob využití,
 • architektonický výraz.

U nezastavěných pozemků a pozemků se stavbami s mimořádně malou zastavěnou plochou, se navrhovaná zástavba posuzuje individuálně, v kontextu okolní zástavby.

Postup předkladu záměru

Žadateli, který chce od MČ Praha-Klánovice jako budoucího účastníka územního řízení získat vyjádření k záměru ve stabilizovaném území, je doporučen následující postup:

 1. Záměr v dostatečném předstihu představit Odboru samosprávních činností, referát výstavby, archivu a dopravy ÚMČ Praha-Klánovice (OSČ - RVD). OSČ - RVD definuje vymezení území, vzhledem ke kterému bude záměr posuzován z hlediska souladu s charakterem území. Jedná se zpravidla o blok, ve kterém se záměr nachází, případně tento blok a protější blok, případně větší území. Záleží na konkrétní situaci a podstatné je, aby vymezené území představovalo skutečný charakter území bez historických chyb, které někde mohly nastat. (Například ve vilové čtvrti je nutno záměr vztahovat k charakteru rezidenčních vil a nikoliv k ojedinělému bytovému domu, který se v některém období mezi vilami objevil).
 2. Ve vymezeném území provést rešerši všech staveb, propočítat u nich potřebné parametry a stanovit:
  - u každé stavby kód míry využití území jako podíl hrubé podlažní plochy a rozlohy pozemku; zastavěnou plochu; podlažnost;
  - průměrné údaje charakterizující vymezené území: průměrný kód míry využití území; průměrnou zastavěnou plochu; průměrnou podlažnost;
  - vedení uliční a stavební čáry;
  - významné charakteristické prvky v území;
 3. Záměr přizpůsobit parametrům, které udávají charakter vymezeného území:
  Kód míry využití území by měl být stejný. K diskusi lze předložit záměr s kódem o stupeň vyšším, pokud je prokázán nespornými kvalitami architektonického návrhu.
  Zastavěná plocha by neměla být navýšena více, než o 30 %.
  Podlažnost by měla být stejná, výjimečně vyšší o jedno podlaží. Je třeba citlivě vnímat úroveň hlavní římsy přilehlých sousedních objektů a zásadní pozornost výšce věnovat zejména u objektů v památkových zónách.
  Uliční i stavební čára by měly navazovat na vedení těchto linií v dotčeném bloku.
  Využití objektu především musí odpovídat funkčnímu využití dle územního plánu. Je vhodné s MČ včas konzultovat, jaké jsou potřeby území ve vztahu k občanské vybavenosti v lokalitě stavby. Zejména u všeobecně obytné funkce OV dle ÚPSÚ je vhodné s městskou částí včas konzultovat navržené druhy funkcí v objektu a jejich procentuální zastoupení.
 4. Záměr navržený v souladu s charakterem území (dle vymezeného území) předložit k projednání na Komisi výstavby městské části Praha-Klánovice.


Vyjádření MČ Praha-Klánovice k záměru

Doporučení Komise výstavby bude podkladem pro postup MČ Praha-Klánovice v navazujících řízeních.


1 viz Oddíl 8, odstavec (3) Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
2 viz §2 písm. g) Pražských stavebních předpisů
3 viz §2 písm. b) Pražských stavebních předpisů
4 viz §2 písm. h) Pražských stavebních předpisů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:84
TÝDEN:84
CELKEM:1609865

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

 • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
 • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
 • ID datové schránky: 2u4aks8
 • IČO: 00240281
 • Úřední hodiny: 
  PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
  ST  8:00 - 12:00   14:00 - 18:00

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.