...
Praha KLÁNOVICE

Zpracování osobních údajů - GDPR


Zpřístupnění informací o účelu zpracování osobních údajů Úřadem MČ Praha-Klánovice v souladu s § 8 zákona č. 110/2020 Sb. o zpracovávání osobních údajů v platném znění. 


Informace o zpracování a ochraně osobních údajů Městská část Praha-Klánovice

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ INFORMACE

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám jako subjektu údajů poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službami, které Vám poskytuje Městská část Praha-Klánovice. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), . V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je Městská část Praha-Klánovice, se sídlem U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice, prostřednictvím Úřadu městské části Praha-Klánovice (dále jen „správce údajů“).

OBECNĚ – CO VŠE PATŘÍ MEZI OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu a podpis.

NA JAKÉM ZÁKLADĚ MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA-KLÁNOVICE

Informujeme Vás, že osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), místo faktického pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ), povolení k pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, číslo OP nebo pasu, identifikátor datové schránky, údaje o právní způsobilosti, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, přestupková bezúhonnost.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Městská část Praha-Klánovice jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů za účelem plnění právních povinností, za účelem realizace smluvního vztahu se subjektem údajů, za účelem vedení vnitřní evidence zaměstnanců, za účelem ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby nebo z důvodu veřejného zájmu.

Údaje, které získáme v rámci činnosti úřadu městské části, zpracovávají kompetentní referenti podle oblastí činností a pracovní náplně v souladu s organizačními předpisy úřadu.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k účelu, pro který je zpracováváme. Osobní údaje můžeme uložit po delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, a to za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních opatření požadovaných GDPR s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů. Městská část Praha-Klánovice má povinnost vést spisovou službu podle zákona o archivnictví, takže ve spisovém a skartačním plánu má každý dokument přiřazenou skartační lhůtu. Dále, některé zvláštní právní předpisy předepisují lhůty, po které musejí správci uchovávat určité dokumenty (např. mzdové listy zaměstnanců po dobu 30 let, evidenční listy důchodového pojištění po dobu 3 let).

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.
Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů a poskytnutí kopií zpracovávaných údajů dle čl. 15 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a o poskytnutí následujících informací:

 • účely zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

V případě, že jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání. Právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva jiných osob. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Právo na opravu, omezení a výmaz osobních údajů

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.  

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud Správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Kontaktní údaje

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Pověřence můžete kontaktovat s jakýmkoli dotazem v oblasti ochrany osobních údajů stejně tak jako na něj můžete směřovat žádosti o uplatnění výše uvedených práv.

OPERÁTOR ICT, a.s.

Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČ: 02795281

Telefon: +420 246 030 971

E-mail:   dpo@operatoict.cz

Dozorový orgán

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů .

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9
1
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE:9
DNES:28
TÝDEN:28
CELKEM:1490569

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic)

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300/8
190 14 Praha-Klánovice

 • Telefon: 281 962 264, 281 960 216
 • E-mail: urad@praha-klanovice.cz
 • ID datové schránky: 2u4aks8
 • IČO: 00240281
 • Úřední hodiny: 
  PO 8:00 - 12:00   14:00 - 18:00
  ST  8:00 - 12:00   14:00 - 18:00

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

© 2013–2021 MČ Praha-Klánovice  Licence Creative Commons ipv6 ready
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.