...
Praha KLÁNOVICE

Veřejná vyhláška - záměr pronájmu nebytových prostor v Kulturním centru Beseda

 • Rada MČ Praha-Klánovice dne 16. 11. 2020 schválila nového provozovatele KC Beseda.

 • Ke dni 30. 9. 2020 byl ukončen příjem nabídek záměrů na využití prostoru. 

Městská část Praha-Klánovice zveřejňuje na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění, dle ust. § 36 odst. 1

záměr pronajmout nebytové prostory v Kulturním centrum  Beseda (dále jen „KCB“) včetně přilehlého parku Slavětínská ul., Praha-Klánovice

MČ Praha-Klánovice zveřejňuje na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění, dle ust. § 36 odst. 1 záměr pronajmout nebytové prostory KCB – kino, včetně přilehlého parku. Vlastnické právo k uvedené nemovitosti a pozemku má hlavní město Praha, svěřeny jsou do správy MČ Praha-Klánovice. Záměr pronájmu se zveřejňuje na základě ukončení stávající nájemní smlouvy ke dni 31. 12. 2020.                                                                                             

MČ Praha-Klánovice touto vyhláškou zveřejňuje záměr prostory pronajmout od 1. 1. 2021 pro konání kulturních a společenských aktivit, vzdělávací a sportovní činnost.

Zájemci o pronájem uvedených prostor se vyzývají, aby předložili svůj zpracovaný „Záměr využití nebytových prostor“ za dodržení podmínky pořádání kulturních a společenských aktivit, vzdělávací a sportovní činnosti do 30. 9. 2020.

Popis prostor:

Praha-Klánovice, Slavětínská ul. – kino, přilehlý park. 

Nebytové prostory se nacházejí v objektu bez č.p./č.e., na pozemku par.č. 16, k. ú. Klánovice a tvoří je:

 • Předsálí                    o výměře                62,4 m         
 • Sál (kino)                  o výměře              105,3 m2          
 • Promítací kabina   o výměře                19,4 m2    
 • Kuchyňka                 o výměře                  3,4 m      
 • Šatna                         o výměře                  5,2 m2     
 • Další příslušenství (WC a manipulační plochy) o celkové výměře 34,4 5m2     

Přilehlý pozemek – park o celkové výměře    680,9 m  

(park je ohraničen ul. Slavětínská a Plačická dle přiloženého nákresu viz příloha č. 2).    

Součástí pronájmu je i soubor movitých věcí zajišťující provoz kina a společenských aktivit.                                                

Vyjádření k výše zveřejněnému záměru mohou občané předložit písemně do 30. 9. 2020 ode dne jeho zveřejnění v podatelně ÚMČ Praha-Klánovice, U Besedy 300, 190 14.

Zájemci o pronájem výše uvedených prostor předloží písemně svůj zpracovaný záměr využití nebytových prostor do 30. 9. 2020 do 12 hodin v podatelně/poštou/datovou schránkou ÚMČ Praha-Klánovice, U Besedy 300, 190 14. Obálka bude označena nápisem: „Neotevírat – pronájem KC Beseda“.

Podané nabídky budou posouzeny a hodnoceny na základě podmínek specifikovaných v Příloze č. 1 této veřejné vyhlášky.

V Praze-Klánovicích dne 3. 8. 2020

MUDr. Jiří Bek v. r., místostarosta MČ Praha-Klánovice

Příloha č. 1 – Podmínky pronájmu KCB - hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Nákres – přilehlý pozemek

+++

Příloha č. 1

Podmínky pronájmu KCB-hodnocení nabídek

1. Účelem pronájmu KCB je celoroční provozování kulturních, společenských a vzdělávacích  aktivit, jako např. koncertů, divadelních či filmových představení a výstav v KCB a v parčíku, dále případný provoz restauračních/kavárenských služeb v předsálí a parčíku. 

2. Doba pronájmu bude stanovena dohodou stran, přičemž bude stanovena na dobu určitou v rozmezí 4–6 let s právem opce na stejnou dobu, na  kterou bude smlouva sjednána. 

3. Nájemce připraví návrh Provozního řádu KCB  (včetně kavárny) a přilehlého parku ke schválení ze strany pronajímatele a to přede dnem převzetí předmětu pronájmu. 

4. Nájemné bude stanoveno na 100 Kč ročně.

5. Pronajímatel zajistí po stavebně-technické stránce takový stav prostoru KCB, aby splňoval příslušné právní předpisy na úseku hygieny, požární ochrany, bezpečnosti práce a provozu speciálních zařízení ve vztahu k provozu kinosálu a sociálního zázemí pro návštěvníky.

6. Spotřebu veškerých energií a médií hradí nájemce na svůj účet.

7. Nájemce bude oprávněn spolupracovat (podpronajmout) při provozování KCB s třetí osobou (např. zajištění provozu kavárny, apod.). Za plnění povinností dle této smlouvy však odpovídá sám nájemce.

8. Nájemce bude povinen zohlednit dobu nočního klidu při stanovení provozní doby objektu KCB. 

Zájemce o pronájem nebytových prostorů předloží: 

 • platný výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list,
 • podnikatelský a umělecký záměr na provoz KCB

Minimální požadavky pronajímatele na poskytnutí veřejné služby nájemcem: 

a) uskutečnění v KCB minimálně 100 kulturních představení či společenských akcí pro veřejnost v kalendářním roce; z toho nejméně 60 filmových představení pro dospělé a 10 divadelních či filmových představení pro děti;

b) zpřístupnění parčíku veřejnosti nejméně 6 krát týdně od 13 hodin a nejméně do 19 hodin, přičemž této povinnosti může být nájemce dočasně zproštěn, dohodne-li se tak předem písemně s pronajímatelem;

c) nájemce umožní pronajímateli v pronajatých prostorách pořádání veřejných shromáždění a dalších akcí souvisejících s činností městské části Praha-Klánovice s tím, že pronajímatel uhradí pouze skutečnou spotřebu el. energie, případně zemního plynu během a při přípravě těchto shromáždění a akcí; pokud nebude možné přesně vyčíslit skutečně spotřebované energie, tak MČ Praha-Klánovice uhradí paušální částku 100 Kč za každou akci; 

d) nájemce zajistí veřejná vystoupení v parčíku v letní sezóně (od června do září) v minimální četnosti 1 krát do měsíce a maximální četnosti 8 krát do měsíce při respektování pravidel schváleného provozního řádu, přičemž této povinnosti může být nájemce dočasně zproštěn,  dohodne-li se tak předem písemně s pronajímatelem.

Poskytnutá finanční podpora na plnění veřejné služby nájemcem se předpokládá ve výši 400 000 Kč/ročně, přičemž nájemce se nebude účastnit pronajímatelem vyhlašovaných grantových řízení na podporu kulturních, sportovních a společenských aktivit. 

Nájemce bude povinen zajistit si pro provoz KCB  dodatečné zdroje financování (vedle běžných provozních výnosů) a to formou dotací, grantů, sponzoringu, darů včetně dotací z veřejných zdrojů, výnosů organizovaných veřejných sbírek či jiných výnosů na zajištění financování provozu kulturně-společenských aktivit v KCB (včetně práce dobrovolníků v ocenění na úrovni 150% minimální mzdy), a to v minimální výši 200 000 Kč ročně. V případě, že bude v jednom roce zajištěno větší množství těchto dodatečných výnosů, než odpovídá závazku nájemce, započítává se plnění ze strany nájemce v daném roce, které je nad rámec tohoto závazku, do plnění závazku v dalších obdobích.

Hodnocení nabídek partnerů:

 • Kvalita celkového podnikatelského a uměleckého záměru zájemce ve vztahu k požadavkům na poskytnutou veřejnou službu
 • Zhodnocení finanční stability zájemce ve vztahu ke schopnostem plnit požadavky na plnění závazků spolufinancování včetně role dobrovolníků z řad občanů MČ Praha-Klánovice
 • Předchozí praxe a zkušenosti s prací v neziskovém či kulturním sektoru
 • Historie uchazeče a zkušenosti s prací a organizací kulturních a kulturně-vzdělávacích akcí/programů, filmovou produkcí, organizací festivalů, apod.
 • Reference společnosti od spolupracujících subjektů
 • Návrh spolupráce a komunikace se školami a neziskovými organizacemi (MŠ, ZŠ, SŠ, DD, apod.)
 • Návrh podpory komunitního a regionálního rozvoje 
 • Fundraisingová a PR strategie
 • Zkušenosti se získáváním dotačních a grantových zdrojů 
 • Reference 

Název kritéria

Popis kritéria

Váha kritéria

 

Přínos pro MČ Praha-Klánovice

 

Různorodost programu, rozsah a struktura cílení činnosti na občany. Kino jako nedílná část činnosti. Restaurační činnost jen jako doplňková. Spolupráce s komunitou a příspěvek k jejímu budování – senioři, školy, spolky atd. Představení divadelní a jiná ve struktuře výše a uvedených počtech.

 

65

Finanční stabilita a rozsah financování

Detailní ekonomická rozvaha provozu

15

Předchozí praxe a zkušenosti

Zkušenosti v neziskovém sektoru, zvláště pak v oblasti kultury. Zkušenosti se získáváním grantů a dotací (buď na úrovni subjektu nebo jednotlivců tvořících subjekt)

10

Provozní doba budoucího KCB

Ideálně celoroční. Hodnotí se také víkendový a letní provoz, rozsah otevírací doby.

10

Celkem

 

100

Originál zde – součástí jsou i další přílohy a mapky, v případě rozdílů je závazná podepsaná verze v příloze

Odpověď na dotaz ze dne 10. 9. 2020 - spotřeba energií za rok v KC Beseda

Datum sejmutí: 30. 9. 2020 Zodpovídá: Magdaléna Jandová

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Datum a čas

Dnes je sobota, 23. 1. 2021, 14:26:32

Mapový portál

ZDE

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 159
TÝDEN: 2017
CELKEM: 1034421

Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy.
Původní "lesní obec" založil Václav Klán v roce 1878. 
(podrobnosti z historie Klánovic)

Žije zde cca 3500 obyvatel, kteří mohou využívat snadné spojení do centra Prahy vlakem, tak blízkost lesa.

Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300
190 14 Praha-Klánovice